Izloči me, če me znaš?

Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Pripravil/a: Darja Bremec

Prevladujoča aktivnost učencev: eksperimentalno sodelovalno delo
Kompetenca, ki jo razvijamo: sodelovanje
Zapis primera obetavne rabe: pdfNARAVOSLOVJE_priprava.pdf
Priloge:

docxDL_FILTRIRANJE_IN_DESTILACIJA.docx

docxDL_IZPAREVANJE_IN_DESTILACIJA.docx

docxDL_KROMATOGRAFIJA_IN_DESTILACIJA.docx

docxDL_UPORABA_MAGNETA_IN_DESTILACIJA.docx

docxDL_Z_LIJEM_LOČNIKOM_IN_DESTILACIJA.docx

docxpreverjanje_znanja.docx

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Predstavljen primer prikazuje aktiven pouk, usmerjen v učenca, v katerem prevladuje samostojno delo učencev, učitelj je v vlogi usmerjevalca, mentorja. Zaradi izbranih metod dela (sodelovalno učenje, skupinsko eksperimentalno delo, uporaba IKT) učenci razvijajo predvsem naslednje kompetence: sodelovanje, sporočanje oz. komunikacija, razvijanje informacijske pismenosti, kritičnega mišljenja in raziskovanja. Pouk v skladu z didaktičnimi priporočili učnega načrta vključuje tudi skupinsko eksperimentalno delo in tako prispeva tudi k razvijanju naravoslovnih spretnosti in veščin.
V pouk je zelo osmišljeno vključena tudi IKT, saj učenci uporabljajo tablico kot:
- sredstvo za dostop do podatkov, informacij in odgovorov na določena vprašanja,
- sredstvo za pomnjenje videnega (snemanje ključnih trenutkov eksperimentalnega dela),
- vizualizacijsko sredstvo (ogled posnetkov določenih metod ločevanja, v katerih se preizkusijo tudi eksperimentalno),
- pripomoček pri delu v vlogi eksperta (prikaz posnetkov pri razlagi metod ločevanja sošolcem). Nadgradnja uporabe IKT je ustvarjalno domače delo, kjer znanje, ki so ga pridobili, uporabijo na novih primerih iz vsakdanjega življenja. Vsa gradiva, ki so jih posneli in pridobili na spletu, so dostopna vsem učencem v spletni učilnici in tako omogočajo učencem lažje pomnjenje in jim služijo lahko tudi kot učna gradiva.
Priloge (delovni listi) so oblikovani tako, da imajo zapisane postopne korake, ki vodijo učence med raziskovanjem (iskanjem podatkov in eksperimentiranjem). Vključene naloge razvijajo in preverjajo zastavljene cilje na različnih taksonomskih stopnjah. Tudi preverjanje znanja, ki sledi ob koncu sodelovalnega učenja, je sestavljeno v skladu z zastavljenimi kazalniki realizacije ciljev in omogoči učitelju preverjanje doseganja ciljev in uspešnost uporabe metode sodelovalnega učenja.

Predstavljen primer bi lahko nadgradili predvsem v uvodnem delu, kjer bi lahko zastavili bolj problemski pristop in tako učence še bolj motivirali k raziskovanju, ki posledično naj ne bi bilo zgolj vodeno. S tem bi zadostili tudi vidiku diferenciacije in tako omogočili tudi sposobnejšim učencem usvajanje višjih ciljev, še bolj inovativen in ustvarjalen pouk ter usvajanje kompetenc v večjem obsegu. Z vidika razvijanja kompetence učenje učenja bi lahko učencem v spletni učilnici omogočili medsebojno komentiranje in vrednotenje izdelkov (posnetkov, gradiv, domače naloge …).

Bernarda Moravec, ZRSŠ, predmetna skupine za naravoslovje

Prebrano 5108 krat
Prijavite se za komentiranje